ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ФІЗИКИ

Четверг, Январь 11th, 2018

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ФІЗИКИ (ІНЖЕНЕРИ)
І КУРС
1 Механіка. Основні характеристики руху матеріальної точки.
2 Криволінійний рух. Нормальне та тангенціальне прискорення.
3 Обертальний рух. Характеристики обертального руху.
4 Динаміка поступального руху. Основні величини.
5 Основні закони динаміки поступального руху.
6 Закон Всесвітнього тяжіння. Вага тіла.
7 Закон Всесвітнього тяжіння. Космічні швидкості.
8 Сили у механіці. Пружні сили.
9 Сили у механіці. Сили тертя.
10 Закон збереження імпульсу.
11 Робота та механічна енергія. Потужність. Консервативні та дисипативні сили.
12 Консервативні та дисипативні сили. Потенціальна енергія. Зв’язок консервативної сили з потенціальною енергією.
13 Консервативні та дисипативні сили. Закон збереження механічної енергії.
14 Основні величини динаміки обертального руху.
15 Момент інерції. Момент інерції однорідного диска відносно осі, перпендикулярної до основи диска, яка проходить через центр мас тіла.
16 Момент інерції. Момент інерції однорідного стрижня відносно перпендикулярної осі, яка проходить через центр мас тіла.
17 Теорема Штейнера. Визначення момента інерції диска відносно осі, що проходить паралельно осі через центр мас диска і знаходиться на відстані .
18 Теорема Штейнера. Визначити момент інерції стрижня відносно осі, що проходить через його кінець перпендикулярно до нього.
19 Основний закон динаміки обертального руху.
20 Кінетична енергія обертового тіла Робота і потужність.
21 Основні поняття та визначення гідромеханіки. Закон Паска ля.
22 Основні поняття та визначення гідромеханіки. Закон Архімеда.
23 Рівняння нерозривності та рівняння Бернуллі.
24 Рівняння Бернуллі. Формула Торрічеллі.
25 Режими руху реальних рідин і газів. Рівняння Ньютона для в’язкої рідини. Формула Стокса.
26 Теорія подібності. Критерії подібності. Числа Рейнольдса та Маха.
27 Основні положення молекулярно - кінетичної теорії. Статистична фізика і термодинаміка.
28 Кількість речовини, стала Авогадро. Тиск газу на стінки посудини. Основне рівняння МКТ.
29 Розподіл Максвела за модулями швидкостей. Найбільш вірогідна швидкість.
30 Статистичні розподіли. Розподіл Больцмана.
31 Статистичні розподіли. Барометрична формула.
32 Термодинамічні системи. Термодинамічні параметри і процеси. Рівняння стану ідеального газу.
33 Основи термодинаміки. Внутрішня енергія системи. Закон розподілу енергії за ступенями вільності.
34 Робота в термодинамічних процесах. Кількість теплоти.
35 І Закон термодинаміки. Ізопроцеси. Застосування першого закона термодинаміки до ізопроцесів. Графічне зображення ізопроцесів.
36 Теплоємність. Теплоємність ідеального газу в ізопроцесах. Рівняння Маєра.
37 Адіабатичний процес. Рівняння Пуассона. Графічне зображення адіабатного процесу.
38 Політропні процеси. Рівняння політропи. Графічне зображення політропних процесів. Робота при політропному процесі.
39 Оборотні і необоротні процеси. ІІ закон термодинаміки. Статистичний зміст другого закону термодинаміки. Ентропія ідеального газу.
40 Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Експериментальні ізотерми.
41 Кругові процеси (цикли). Коефіцієнт корисної дії теплової машини. Цикл Карно. Теорема Карно.
42 Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона
43 Напруженість електричного поля.
44 Потенціал електростатичного поля. Потенціал точкового заряду.
45 Зв’язок між напруженістю і потенціалом електричного поля
46 Циркуляція і ротор електростатичного поля.
47 Теорема Гауса для електростатичного поля у вакуумі.
48 Вектор електричного зміщення. Діелектрична проникність.
49 Теорема Гауса для електростатичного поля в діелектрику
50 Поляризація діелектриків. Вектор поляризації.
51 Електроємність відокремленого провідника..
52 Електроємність конденсатора. Ємність плоского конденсатора.
53 Енергія електричного поля.
54 Електричний струм та його характеристики: сила та густина струму. Рівняння неперервності струму.
55 Електрорушійна сила.
56 Закон Ома для ділянки кола в диференціальній та інтегральній формах
57 Закон Ома для повного кола в диференціальній та інтегральній формах.
58 Електричний опір. Опір циліндричного провідника.
59 Закон Джоуля – Ленца в інтегральній та диференціальній формах.
60 Правила Кірхгофа для розгалужених мереж.

Категорія: Головна | Немає коментарів »

ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

Вторник, Декабрь 26th, 2017

завантажити

Категорія: Головна, 1 семестр, Перший курс | Немає коментарів »

мультимедійний конспект лекцій ЕЛЕКТРИКА

Среда, Ноябрь 15th, 2017

1 ЕЛЕКТРОСТАТИКА

завантажити

2 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ

завантажити

3 ПОСТІЙНИЙ СТРУМ

завантажити

4 МАГНІТНЕ ПОЛЕ У ВАКУУМІ ТА РЕЧОВИНІ

завантажити

5 ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ Трансформатори

завантажити

6 Трансформатори

завантажити

7РІВНЯННЯ МАКСВЕЛА

завантажити

Категорія: Головна | Немає коментарів »

ЗВІТИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Среда, Ноябрь 1st, 2017

Л1

завантажити

Л2

завантажити

Л3

завантажити

Л4

завантажити

Л6

завантажити

Л7

завантажити

Л8

завантажити

Л9

завантажити

Категорія: Головна, Лабораторні роботи, 1 семестр, Звіти до лабораторних робіт, Перший курс | Немає коментарів »

ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1

Четверг, Октябрь 19th, 2017

завантажити

Категорія: Головна | Немає коментарів »

мультимедійний конспект лекцій МКТ+ТЕРМОДИНАМІКА

Четверг, Сентябрь 21st, 2017

7 Основи статистичної фізики та термодинаміки

завантажити

8 Закони термодинаміки

завантажити

9 Кінетична теорія газів

завантажити

10 Явища перенесення. Фази і агрегатні стани речовини

завантажити

Категорія: Головна | Немає коментарів »

мультимедійний конспект лекцій МЕХАНІКА

Пятница, Сентябрь 15th, 2017

механіка
1 КІНЕМАТИКА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

завантажити

2 ДИНАМІКА ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ

завантажити

3 ДИНАМІКА ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ

завантажити

4 Основи механіки ідеальних рідин і газів.

завантажити

5 Основи релятивістської механіки та загальної теорії відносності.

завантажити

6 Механічні коливання

завантажити

Категорія: Головна | Немає коментарів »

ПЛАН + РЕГЛАМЕНТ 1 КУРС ТЕСЕТ

Вторник, Сентябрь 5th, 2017

ПЛАН

завантажити

РЕГЛАМЕНТ

завантажити

Категорія: Головна | Немає коментарів »

Підручник - “Курс фізики” Трофімова (1990)

Четверг, Февраль 11th, 2010

скачати

Категорія: Підручники | Немає коментарів »

Електронний підручник з МКТ

Пятница, Июнь 12th, 2009
04.JPG
Категорія: Головна, Підручники, Електронний підручник | Немає коментарів »